Genustänk och traditionsfanatiker

”Lisa” som går i tredje klass vägras vara stjärngosse i skolans Luciatåg. Enligt skolans rektor av traditionsskäl. Däremot är det helt okej för ”Lisa” att vara tomte. Här har vi ett problem när det handlar om traditioner, om att definiera och tolka dem. Vi har också ett problem när det gäller skollagen som uttryckligen säger att skolan ska verka för jämställdhet och motverka alla former av kränkningar och mobbning. Jag citerar:
”För skolans verksamhet finns det förbud att diskriminera utifrån diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.”

Vi börjar med traditionerna:
Hur länge ska en tradition ha funnits för att få räknas som tradition?
Hur bevarar man traditioner? Hur skapas nya?
En tradition är aldrig skriven i sten. Även traditioner utvecklas. Inte minst vad gäller julen förändras firandet ständigt, julpynt ser inte likadant ut nu som när jag växte upp, julmaten utvecklas och förändras, för hundra år sedan var det inte många som hade träffat en jultomte, för tvåhundra år sedan var det knappast någon som tog in en gran även om den år 2012 kan anses vara traditionsenlig.
Den som hävdar att det är viktigt att bevara traditioner kanske också bör definiera hur länge en tradition ska ha funnits för att bevaras i sitt nuvarande skick, och förkasta alla som ej håller sig inom den ramen? Ja ni hör ju hur orimligt det låter.
Inte heller Luciatåg är statiska. Nya sånger kommer till, gamla försvinner. Pepparkakor och tomtar fanns knappast i de tidiga Luciatågen, och vad gäller genustänk så är det något relativt nytt i vårt samhälle, vilket självklart även påverkar Luciafirande, liksom det påverkar och bör påverka alla delar i samhället.

Så till genusfrågan:
Jag kan inte tolka skollagen på annat sätt än att skolan ej har rätt att förbjuda någon att vara stjärngosse i ett Luciatåg, på grund av kön. Att förbjuda en person att vara stjärngosse på grund av att personen är flicka är alltså ett direkt brott mot skollagens text om diskriminering på grund av kön. Mer skulle inte behöva sägas. Men man kan fråga sig hur rektorn tänker när denne hävdar att Luciatåget är för barnens skull, och därför bör vara traditionsenligt och vad rektorn själv anser vara fint. Ja ni märkte felet i den meningen?

Vad som händer när skolan gör det till ett problem att personer vill vara det ena eller det andra i ett Luciatåg är att skolan bryter mot uppmaningen att motverka diskriminering och mobbning, och faktiskt dessutom att skolan bidrar till precis det den är satt att motverka. Att tala om för ett barn att ”Luciatåget blir inte fint om just du är stjärngosse” är att tala om för hen att hen är fel. Och det borde räcka som argument för att lägga ner alla sådana här konflikter om fördelningen av roller i ett Luciatåg. Skolan bör välja sina strider, och denna aktuella konflikt är en sådan som bör väljas bort. Att däremot enskilda elever och deras föräldrar tar strid är helt i sin ordning, då det i förlängningen handlar om att slåss för en human människosyn, för jämställdhet och mot mobbning och diskriminering.