Ingen korrelation mellan invandrare och otrygghet

Sveriges kommuner och landsting har jämfört fyra faktorer per tusen invånare i landets kommuner: Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, anmälda våldsbrott, utvecklade bränder i byggnad och antal inskrivna på sjukhus minst ett dygn till följd av oavsiktliga skador.

Jag tänkte; här har någon bemödat sig om att producera en massa högkvalitativ statistik som är helt öppen och här finns en chans att slå sönder fördomar. Eftersom jag ändå satt med mitt statistikprogram öppet och arbetade med min forskning passade jag på.

Jag hämtade information om andelen av befolkningen med utländsk bakgrund i alla Sveriges kommuner på SCBs webplats. Där definieras en person med utländsk bakgrund som en person med 2 föräldrar födda i utlandet, eller att man själv född i utlandet.

Sedan gjorde jag en scatterplot i SPSS med andelen med utländsk bakgrund på Y-axeln och SKLs sammanvägda otrygghetsindex på X-axeln.

Sambandet mellan två faktorer (i detta fall utländsk bakgrund och otrygghet) uttrycks som R^2 (korrelationskoefficient) och går mellan -1 och 1. 1 betyder att det är ett perfekt positivt samband och -1 att det är ett perfekt negativt samband. 0 betyder att det absolut inte inte finns något samband. I detta fall är R2=0,0004. Det är så nära noll man kommer i sådana här sammanhang.

TEXT: Theo Bodin, läkare och ordförande Socialistiska läkare